Ticaret Savaşları ve Döviz Kurları

Uluslararasılaşma Nedir? Başlıklı yazımda “gerek uluslararası ticaretin liberalleşmesi, gerekse üretim ve pazar avantajları nedeniyle hem tüketim modellerinin hem de firmaların çok uluslu hale geldiğinden” bahsetmiştim. Fakat gerek karşılıklı ticaret yapan ülkelerin uyguladıkları gümrük tarifeleri, gerekse ticaret engellemeleri (bariyer) nedeniyle uluslararası ticaret tam anlamıyla özgür ve liberal değildir.

Ticaret savaşları, ülkelerin birbirlerinin ticaretine vergi ve kotalarla saldırmaya çalışmasıdır. Diğer bir ifade ile ülkelerin birbirlerine karşı uyguladıkları gümrük tarifleri nedeniyle ortaya çıkan çatışma ve anlaşmazlıklar olarak tanımlanabilir.

Cari Açık ve Cari Açığın Finansmanı Üzerine

“Cari Açık”, “Cari Denge”, “Cari Açığın Finansman Kalitesi” gibi kavramlar ülkemizde yıllardır ekonomi haberlerinde duymaya alışkın olduğumuz kavramların başında gelir.

Bu kavramlar üzerinde konuşmadan önce Cari İşlemler Hesabını ve Ödemeler Dengesini (Balance of Payments) tanımakta fayda var. Cari İşlemler Hesabı, Ödemeler Dengesinin en önemli kalemlerinden biridir. Aslında Ödemeler Dengesi dediğimiz tabloyu bir bilançoya benzetebiliriz.

Uluslararasılaşma Nedir?

Globalleşmenin işletmeler üzerindeki etkisi ile dünya ekonomisi tümleşik hale geldi. Gerek uluslararası ticaretin liberalleşmesi, gerekse üretim ve pazar avantajları hem tüketim modellerinin hem de firmaların çokuluslu hale gelmesini sağladı. Yatırımcı kanadında da çeşitlendirme uluslararası boyuta taşınarak, klasik portföy teorilerinin aksine sistematik riskin dahi belirli bir bölümünün elemine edilebileceği görüldü, karşımıza entegre finansal pazarlar çıktı.

Her firma açısından olduğu gibi çok uluslu firmaların da finansal anlamda temel amacı değer maksimizasyonudur. Bu amaç doğrultusunda üretim faaliyetlerini ya da pazarlarını yerelden uluslararası boyuta taşımışlardır. Aslında yerel bir firmanın uluslararasılaşma süreci çok klasik bir biçimde başlar. Üretimde uygun fiyatlı hammadde temini / daha uygun üretim maliyetlerinin fark edilmesi ya da yeni pazar arayışları ile başlayan süreç, çeşitli yöntemler ile gelişir.

Futbolcular ve Finansal Bakış Üzerine

Futbolcular ve Finansal Bakış Üzerine

1980’lerden günümüze futbolun endüstrileşmesi ile dünyada ve ülkemizde, gerek kulüplerin yönetmek zorunda oldukları bütçeler, gerekse futbolcuların kazandıkları ücretler (dolayısıyla kulüplere doğurduğu yük) astronomik boyutlara ulaştı. Futbol bir temaşa sanatından çıkarak eğlence sektörü (show business) denilen bir iş kolu, bir sektör haline geldi.

Artık bir kulübün varlığını sürdürebilmesi için, bu yola gönül vermiş bir grup arma sevdalısı yöneticiden daha çoğu, kulübü aynı zamanda profesyonel bir işletme olarak da görecek, doğru yatırımları yapıp gelir getiren projeler üretecek ekipler gerekiyor.

Sermaye Yapısı Nedir?

Sermaye Yapısı Nedir?

Firmaların kaynak bileşimine sermaye yapısı denmektedir. Her firma faaliyetlerini sürdürmek ve büyümek amacıyla çeşitli varlıklara yatırım yapar ve bunun için aynı miktarda kaynak temin etmiş olması gerekmektedir. Bilançonun denklik ilkesi olarak adlandırılan, varlıkların kaynaklara eşit olması prensibi de buradan gelmektedir. Genel olarak bu kaynaklar borç ya da özsermaye olarak ikiye ayrılır. Yabancı kaynaklar olarak da adlandırılan borç, firmanın belirli bir süre için, belirli bir maliyetle temin ettiği kaynaktır. Özkaynaklar ise firma ortaklarının sağladığı kaynak ve firmanın geçmiş karlarından birikimleri gibi kalemlerden oluşur. Her iki kaynak tipinin de bir takım avantaj ve dezavantajları vardır.

Çoğu kimse borcu maliyetli, özkaynağı ise maliyetsiz bir kaynak olarak düşünme hatasına düşer. Oysa firma sahiplerinin de firma üzerinden bir getiri beklentisi vardır ve bu beklenti firma açısından özsermaye maliyetidir. Üstelik özkaynaklar vadesiz (sonsuz vadeli), ve olası iflas durumunda ortaklara bağlayıcı bir yükümlülük yüklediği için ortağın getiri beklentisi borç verenin getiri beklentisinden daha yüksek olacaktır. Yani, borç veren parasını, belirli bir vade ve getiri ile firmaya verirken, ortak taşın altına elini koyar. Bu nedenle özkaynak maliyeti her zaman borç maliyetinden daha yüksektir. Diğer bir ifade ile firmalar için özkaynak borca kıyasla daha pahalı bir kaynaktır. Öte yandan borç, önceden belirlenmiş bir vadede firma tarafından, belirli bir maliyetle geri ödeneceği için firma açısından finansal risk yaratacak bir kaynaktır. Bu maliyet firmaya vergi avantajı sağlayacağı için bir kaldıraç yaratsa da yüksek borçluluk oranına sahip firmalar artan finanasal riske bağlı olarak bu kaldıraçtan zarar görebilirler. Bu açıdan firmalar, kendileri için optimum düzeyde bir borç/özkaynak oranı belirleyerek hem finansal risklerini belirli bir düzeyde tutmayı, hem de finansal kaldıraçın olumlu etkilerinden faydalanmayı amaçlamaktadırlar. Sermaye yapısı teorileri, firmanın borç/özsermaye bileşimindeki değişimler sonucu, firma değerinin arttırılıp arttırılmayacağını, diğer bri ifade ile finansal kaldıracın firma değeri üzerindeki etkisini irdelemektedir.